: រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ទៀត ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១នាក់និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់ ។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈអ្នកឆ្លងសរុប= ៥៦៨ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៥ នាក់ – អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៩៣ នាក់៕

: រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ទៀត ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់ ។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈអ្នកឆ្លងសរុប= ៥៦៨ នាក់អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៥ នាក់អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៩៣ នាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular