ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​កូវី​ដ​១៩​នៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​កើនឡើង​ជិត ៥០០.០០០ នាក់​ចាប់​តាំងពី​ជំងឺ​រាតត្បាត​នេះ​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​ដំបូង ខណៈ​អ្នកជំនាញ​ខាង​មេរោគ​កំពូល​របស់​ប្រទេស​បាន​ព្រមាន​ថា​ប្រក្រតីភាព​អាច​នឹង​មិន​វិលត្រឡប់​មក​វិញ​ឡើយ​រហូតដល់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​នេះ​។​

ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ទាក់ទង​នឹង​កូវី​ដ​១៩​នៅ​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​កើនឡើង​ជិត ៥០០.០០០ នាក់​ចាប់​តាំងពី​ជំងឺ​រាតត្បាត​នេះ​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​ដំបូង ខណៈ​អ្នកជំនាញ​ខាង​មេរោគ​កំពូល​របស់​ប្រទេស​បាន​ព្រមាន​ថា​ប្រក្រតីភាព​អាច​នឹង​មិន​វិលត្រឡប់​មក​វិញ​ឡើយ​រហូតដល់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular