មនុស្ស​៥​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​នៅក្នុង​ទឹក​ជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​បាន​ជន់​លិច​សង្កាត់​ទាំងអស់​នៅក្នុង​រដ្ឋធា​នីហ្សាការ​​តា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី បន្ទាប់ពី​ទីក្រុង​នេះ​ជួបការធ្លាក់ភ្លៀង​ខ្លាំង​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍ ដែល​បាន​ពន្លិច​ផ្លូវធំៗ​រាប់សិប​និង​បង្ខំ​ឱ្យ​មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​ប្រញាប់ប្រញាល់​ទៅ​កាន់​ជម្រក​បន្ទាន់​។​

មនុស្ស​៥​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​នៅក្នុង​ទឹក​ជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​បាន​ជន់​លិច​សង្កាត់​ទាំងអស់​នៅក្នុង​រដ្ឋធា​នីហ្សាការ​​តា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី បន្ទាប់ពី​ទីក្រុង​នេះ​ជួបការធ្លាក់ភ្លៀង​ខ្លាំង​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍ ដែល​បាន​ពន្លិច​ផ្លូវធំៗ​រាប់សិប​និង​បង្ខំ​ឱ្យ​មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​ប្រញាប់ប្រញាល់​ទៅ​កាន់​ជម្រក​បន្ទាន់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular