ក្រសួងសុខាភិបាល​បានបង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ទីតាំង​ចំនួន​២៣​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​២០២១ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ក្លិប​កម្សាន្ត ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ អា​ផាត​មិន សាលារៀន​…​។​ទីតាំងទាំងនេះក៏ត្រូវបានបិទរួចហើយ៕

ក្រសួងសុខាភិបាល​បានបង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ទីតាំង​ចំនួន​២៣​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​២០២១ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ក្លិប​កម្សាន្ត ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ អា​ផាត​មិន សាលារៀន​…​។​ទីតាំងទាំងនេះក៏ត្រូវបានបិទរួចហើយ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular