នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២​ខែកុម្ភៈ​នេះ​ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថ្មី​មួយទៀត​ស្តីពី​ការ​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន ទូទាំងប្រទេស​៕

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២​ខែកុម្ភៈ​នេះ​ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថ្មី​មួយទៀត​ស្តីពី​ការ​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន ទូទាំងប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular