លោកខៀវកាញារីទ្ធៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន “កម្ពុជាមិនអាចលាក់បាំងពីការស្លាប់ដោយ សារជំងឺកូវីត-១៩ បានឡើយ ព្រោះកម្ពុជាមានសាក្សីសំខាន់ចំនួន ២ គឺ អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងគណ:កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លង សហរដ្ឋអាម៉ររិក CDC “៕

លោកខៀវកាញារីទ្ធៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន “កម្ពុជាមិនអាចលាក់បាំងពីការស្លាប់ដោយ សារជំងឺកូវីត-១៩ បានឡើយ ព្រោះកម្ពុជាមានសាក្សីសំខាន់ចំនួន ២ គឺ អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងគណ:កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លង សហរដ្ឋអាម៉ររិក CDC “៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular