មេដឹកនាំហុងកុងលោកស្រី ការី ឡាំ បានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទទី២២កុម្ភៈជាមួយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងនេះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយដើម្បីបង្កើនជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិន មុនការចាក់ជូនសាធារណជនហុងកុងទូទៅនៅសប្តាហ៍នេះ។

មេដឹកនាំហុងកុងលោកស្រី ការី ឡាំ បានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទទី២២កុម្ភៈជាមួយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងនេះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយដើម្បីបង្កើនជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិន មុនការចាក់ជូនសាធារណជនហុងកុងទូទៅនៅសប្តាហ៍នេះ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular