ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ៈគិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ វេលាម៉ោង ១១:៣០ ព្រឹក មានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងរោងចក្រ ជាដើម ចំនួន ១០.៣៦៦ បានចុះឈ្មោះបង្កើត QR Code សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមានបុគ្គលស្កេនចូលតាមទីតាំងចំនួន ១០៧.៦៩៦ ដង៕

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ៈគិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ វេលាម៉ោង ១១:៣០ ព្រឹក មានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងរោងចក្រ ជាដើម ចំនួន ១០.៣៦៦ បានចុះឈ្មោះបង្កើត QR Code សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមានបុគ្គលស្កេនចូលតាមទីតាំងចំនួន ១០៧.៦៩៦ ដង៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular