ក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

ក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular