ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប)នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានអំពាវនាវឱ្យជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាមួយក្រុមដែលជាប់នៅលើទូកកណ្តាលសមុទ្រអានដាម៉ាន់ ដោយគ្មានអាហារឬទឹក ដែលពួកគេភាគច្រើនមានជំងឺនិងទទួលរងនូវការខ្វះជាតិទឹកខ្លាំង។

ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប)នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានអំពាវនាវឱ្យជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាមួយក្រុមដែលជាប់នៅលើទូកកណ្តាលសមុទ្រអានដាម៉ាន់ ដោយគ្មានអាហារឬទឹក ដែលពួកគេភាគច្រើនមានជំងឺនិងទទួលរងនូវការខ្វះជាតិទឹកខ្លាំង។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular