លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការទប់ស្កាត់កការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ គឺអាស្រ័យលើការអនុវត្ត ការចូលរួមរបស់យើងគ្រប់គ្នា៕

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនៈ ជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការទប់ស្កាត់កការចម្លងវីរិសកូវីដ១៩ គឺអាស្រ័យលើការអនុវត្ត ការចូលរួមរបស់យើងគ្រប់គ្នា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular