អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO) បាន​រិះគន់​បណ្តា​ប្រទេស​អ្នកមាន​ចំពោះ​ការ​ស្តុក​ទុក​ច្រើន​ហួសប្រមាណ​នូវ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​គឺ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ប្រធាន​អង្គ​​ការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​(WTO)​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បញ្ជូន​វ៉ាក់សាំង​ទៅ​បរទេស​។​

អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO) បាន​រិះគន់​បណ្តា​ប្រទេស​អ្នកមាន​ចំពោះ​ការ​ស្តុក​ទុក​ច្រើន​ហួសប្រមាណ​នូវ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​គឺ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ប្រធាន​អង្គ​​ការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​(WTO)​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បញ្ជូន​វ៉ាក់សាំង​ទៅ​បរទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular