មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រឹត្តិកការណ៍២០កុម្ភៈ។យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជាចង្កោមក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច តែយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យការឆ្លងជាទ្រង់ទ្រាយធំ៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រឹត្តិកការណ៍២០កុម្ភៈ។យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជាចង្កោមក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច តែយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យការឆ្លងជាទ្រង់ទ្រាយធំ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular