​មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមរំលឹកថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពស៊ាំណាមួយជាមួយមេរោគកូវីដ១៩នេះទេ!៕

​មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមរំលឹកថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពស៊ាំណាមួយជាមួយមេរោគកូវីដ១៩នេះទេ!៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular