មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈមេរោគមានការវិវត្តនិងបំប្លែងខ្លួន ដូចនេះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនមិនមែនតិចជាងមុននោះទេ៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈមេរោគមានការវិវត្តនិងបំប្លែងខ្លួន ដូចនេះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនមិនមែនតិចជាងមុននោះទេ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular