វៀតណាម​នឹង​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​នៅ​ខែ​ក្រោយ ដោយ​បុគ្គលិក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ជួរមុខ​និង​មនុស្ស​ចាស់​នឹង​ទទួល​ដូ​សមុន​គេ​។​ប្រទេស​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​មួយ​នេះ រំពឹងថា​នឹង​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​៦០​លាន​ដូ​សនៅ​ឆ្នាំនេះ រួមមាន​៣០​លាន​នៅ​ក្រោម​កម្មវិធី​Covax​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក ហើយ​វ៉ាក់សាំង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អា​ស្ត្រា​​ហ្សេ​នីកា​ចំនួន​២០៤.០០០​ដូសដំបូង​ត្រូវ​មកដ​ល់​ប្រទេស​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​២៨​កុម្ភៈ​។​

វៀតណាម​នឹង​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​នៅ​ខែ​ក្រោយ ដោយ​បុគ្គលិក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ជួរមុខ​និង​មនុស្ស​ចាស់​នឹង​ទទួល​ដូ​សមុន​គេ​។​ប្រទេស​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​មួយ​នេះ រំពឹងថា​នឹង​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​៦០​លាន​ដូ​សនៅ​ឆ្នាំនេះ រួមមាន​៣០​លាន​នៅ​ក្រោម​កម្មវិធី​Covax​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក ហើយ​វ៉ាក់សាំង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អា​ស្ត្រា​​ហ្សេ​នីកា​ចំនួន​២០៤.០០០​ដូសដំបូង​ត្រូវ​មកដ​ល់​ប្រទេស​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​២៨​កុម្ភៈ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular