មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមអនុវត្តបីកកុំ។។សូមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកជួរមុខ និងប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ។សូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល សូមរួមគ្នាសាមគ្គី ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមអនុវត្តបីកកុំ។។សូមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកជួរមុខ និងប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ។សូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល
សូមរួមគ្នាសាមគ្គី ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular