មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩គឺជាឧបករណ៍សំខាន់ហើយរួមជាមួយឧបករណ៍សាធារណៈផ្សេងទៀត។ជាចំណុចមួយគួរស្ងប់ស្ញែងចំពោះការនាំចូលកូវីដ១៩មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩គឺជាឧបករណ៍សំខាន់ហើយរួមជាមួយឧបករណ៍សាធារណៈផ្សេងទៀត។ជាចំណុចមួយគួរស្ងប់ស្ញែងចំពោះការនាំចូលកូវីដ១៩មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular