មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩នាពេលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ ។ដូចនេះប្រជាជនដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងសូមកុំរារែកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង។ចំណែកអ្នកពុំទាន់ដល់វេនទទួលវ៉ាក់សាំងសូមរង់ចាំជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩នាពេលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ ។ដូចនេះប្រជាជនដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងសូមកុំរារែកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង។ចំណែកអ្នកពុំទាន់ដល់វេនទទួលវ៉ាក់សាំងសូមរង់ចាំជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular