មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកសារព័ត៌មាន សូមរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។មិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេ ព្រោះសត្រូវសំខាន់របស់យើងនៅពេលនេះគឺ ជំងឺកូវីដ១៩៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកសារព័ត៌មាន សូមរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។មិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេ ព្រោះសត្រូវសំខាន់របស់យើងនៅពេលនេះគឺ ជំងឺកូវីដ១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular