មន្រ្តីប៉ាស្ទ័រៈយើងមានការស្រាវជ្រាវមិនមែនតែលើសត្វប្រចៀវទេតែលើសត្វដទៃទៀត។ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងលើសត្វប្រចៀវនៅកម្ពុជានោះ គឺមិនអាចចម្លងជំងឺមកលើមនុស្សបានទេ៕

មន្រ្តីប៉ាស្ទ័រៈយើងមានការស្រាវជ្រាវមិនមែនតែលើសត្វប្រចៀវទេតែលើសត្វដទៃទៀត។ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងលើសត្វប្រចៀវនៅកម្ពុជានោះ គឺមិនអាចចម្លងជំងឺមកលើមនុស្សបានទេ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular