មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។វិធានសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀត៕អនុវត្តបីកុំ បីការពារ៕

មន្រ្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាៈសូមចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។វិធានសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀត៕អនុវត្តបីកុំ បីការពារ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular