​គិត​ត្រឹម​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៣​ខែកុម្ភៈ​គេ​បាន​រកឃើញ​ទីតាំង​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​បាន កើន​ដល់​ចំនួន​៤៧​ទីតាំង​ហើយ​។​ក្នុង​បណ្តា​ទីតាំង​ទាំងនេះ​មួយចំនួនធំ​ត្រូវបាន​អាជ្ញាធរ​បិទ​បន្ទាប់ពី​យក​សំណាក​រួច​។​កាលពី​ម្សិលមិញ​ទីតាំង​ដែលជា​ប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ ត្រូវបាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹងថា​មាន​ចំនួន​ត្រឹម​២៣​ទីតាំង​ហើយក៏​ត្រូវបាន​បិទ​ដែរ​។​ទីតាំង​ទាំងនេះ​ស្ថិតនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​គិត​ត្រឹម​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៣​ខែកុម្ភៈ​គេ​បាន​រកឃើញ​ទីតាំង​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​បាន កើន​ដល់​ចំនួន​៤៧​ទីតាំង​ហើយ​។​ក្នុង​បណ្តា​ទីតាំង​ទាំងនេះ​មួយចំនួនធំ​ត្រូវបាន​អាជ្ញាធរ​បិទ​បន្ទាប់ពី​យក​សំណាក​រួច​។​កាលពី​ម្សិលមិញ​ទីតាំង​ដែលជា​ប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ ត្រូវបាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹងថា​មាន​ចំនួន​ត្រឹម​២៣​ទីតាំង​ហើយក៏​ត្រូវបាន​បិទ​ដែរ​។​ទីតាំង​ទាំងនេះ​ស្ថិតនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular