គិតត្រឹមម៉ោង ១១:៣០ព្រឹក ថ្ងៃទី២៣កុម្ភៈនេះមានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងរោងចក្រ ជាដើម ចំនួន ២៨.៨០៩ បានចុះឈ្មោះបង្កើត QR Code សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមានបុគ្គលស្កេនចូលតាមទីតាំងចំនួន ៤៣១​.៥៩៨ ដង៕

គិតត្រឹមម៉ោង ១១:៣០ព្រឹក ថ្ងៃទី២៣កុម្ភៈនេះមានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងរោងចក្រ ជាដើម ចំនួន ២៨.៨០៩ បានចុះឈ្មោះបង្កើត QR Code សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមានបុគ្គលស្កេនចូលតាមទីតាំងចំនួន ៤៣១​.៥៩៨ ដង៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular