កម្ពុជា​-​សហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហាញ​ពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចូលរួមចំណែក​ដល់ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា និង​បង្កើត​ការងារ​ជូន​កម្មករ​-​និយោជិត

កម្ពុជា​-​សហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហាញ​ពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចូលរួមចំណែក​ដល់ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា និង​បង្កើត​ការងារ​ជូន​កម្មករ​-​និយោជិត

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular