គេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ០២នាក់ទៀត នៅខេត្តព្រះសីហនុ (ស្ត្រីជនជាតិចិនទៅពីភ្នំពេញ) ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្ងៃទី២៣កុម្ភៈ។

គេបារកឃើញអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ០២នាក់ទៀត នៅខេត្តព្រះសីហនុ (ស្ត្រីជនជាតិចិនទៅពីភ្នំពេញ) ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្ងៃទី២៣កុម្ភៈ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular