តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់​នេ​ប៉ាល់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ បាន​បញ្ជា​អោយ​ដំណើរការ​សភាជាតិ​ឡើងវិញ ដែល​វា​ជា​ការ​វាយ​សំពង​ខាង​នយោបាយ​មួយ​ព្រនង់​យ៉ាង​ធ្ងន់​លើ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ខេ​ភី សា​ម៉ា អូ​លី​។​ចៅក្រម​បានបញ្ជា​អោយ​សភា​បើកប្រជុំ​នៅក្នុង​រង្វង់​១៣​ថ្ងៃ​។​

តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់​នេ​ប៉ាល់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ បាន​បញ្ជា​អោយ​ដំណើរការ​សភាជាតិ​ឡើងវិញ ដែល​វា​ជា​ការ​វាយ​សំពង​ខាង​នយោបាយ​មួយ​ព្រនង់​យ៉ាង​ធ្ងន់​លើ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ខេ​ភី សា​ម៉ា អូ​លី​។​ចៅក្រម​បានបញ្ជា​អោយ​សភា​បើកប្រជុំ​នៅក្នុង​រង្វង់​១៣​ថ្ងៃ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular