យ៉ាងហោច​ណាស់​មនុស្ស ៦២ នាក់​បាន​ស្លាប់​នៅក្នុង​កុបកម្ម​ហិង្សា​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ចំនួន ៣ នៃ​ប្រទេស​អេក្វាទ័រ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៣​កុម្ភៈ​ដែល​​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ពណ៌នា​ថា​ជា​សកម្មភាព​រៀបចំ​ដោយ​អង្គការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ចាត់តាំង​។​

យ៉ាងហោច​ណាស់​មនុស្ស ៦២ នាក់​បាន​ស្លាប់​នៅក្នុង​កុបកម្ម​ហិង្សា​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ចំនួន ៣ នៃ​ប្រទេស​អេក្វាទ័រ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៣​កុម្ភៈ​ដែល​​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ពណ៌នា​ថា​ជា​សកម្មភាព​រៀបចំ​ដោយ​អង្គការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ចាត់តាំង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular