​ជប៉ុន​នៅ​ខែ​នេះ​បានតែងតាំង​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​«​ភាព​ឯកោ​»​ជា​លើកដំបូង​ក្រោយ​ជួប​អត្រា​ធ្វើអត្តឃាត​ឡើង​ខ្ពស់​បំផុត​ជា​លើកដំបូង​នៅ​រយៈពេល​១១​ឆ្នាំ​មកនេះ​។​​តួលេខ​អង្កេត​ដំបូងៗ​បញ្ចេញ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ជាតិ​បាន​បង្ហាញថា មនុស្ស​២០.៩១៩​នាក់​បាន​បញ្ចប់​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ គឺ​កើន​លើស​ឆ្នាំ​២០១៩​ចំនួន​៧៥០​នាក់​។​

​ជប៉ុន​នៅ​ខែ​នេះ​បានតែងតាំង​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​«​ភាព​ឯកោ​»​ជា​លើកដំបូង​ក្រោយ​ជួប​អត្រា​ធ្វើអត្តឃាត​ឡើង​ខ្ពស់​បំផុត​ជា​លើកដំបូង​នៅ​រយៈពេល​១១​ឆ្នាំ​មកនេះ​។​​តួលេខ​អង្កេត​ដំបូងៗ​បញ្ចេញ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ជាតិ​បាន​បង្ហាញថា មនុស្ស​២០.៩១៩​នាក់​បាន​បញ្ចប់​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ គឺ​កើន​លើស​ឆ្នាំ​២០១៩​ចំនួន​៧៥០​នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular