រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញ ទីតាំងរហូតចំនួន ៦២កន្លែង ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍២០កុម្ភៈ»ឍ។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញ ទីតាំងរហូតចំនួន ៦២កន្លែង ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍២០កុម្ភៈ»ឍ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular