តុលាការ​ថៃ​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​កាត់ទោស​មេដឹ​នាំ​នយោបាយ​១៤​រូប​អោយ​ជាប់គុក រួម​មាន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បច្ចុប្បន្ន​៣​រូប បន្ទាប់ពី​បាន​រកឃើញថា​ពួកគេ​​មាន​ទោស​កំហុស​ចំពោះ​ការបះបោរ​ប្រឆាំង​ក្នុងអំឡុង​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ត្រឹម​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ឆ្នាំ​២០១៤​។​

តុលាការ​ថៃ​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​កាត់ទោស​មេដឹ​នាំ​នយោបាយ​១៤​រូប​អោយ​ជាប់គុក រួម​មាន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បច្ចុប្បន្ន​៣​រូប បន្ទាប់ពី​បាន​រកឃើញថា​ពួកគេ​​មាន​ទោស​កំហុស​ចំពោះ​ការបះបោរ​ប្រឆាំង​ក្នុងអំឡុង​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ត្រឹម​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ឆ្នាំ​២០១៤​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular