ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ី ជីនភីង កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាស«ជោគជ័យទាំងស្រុង» នៅក្នុងយុទ្ធនាការកំចាត់ភាពក្រីក្រ។លោកស៊ី បានធ្វើការប្រកាសដូច្នេះក្នុងពេលចូលរួមពិធីមួយដើម្បីកត់សំគាល់សមិទ្ធផលរបស់ចិននៅក្នុងការលុបបំបាត់ភាគក្រីក្រ និងចាប់ផ្តើមដើរតួជាគំរូ។

ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ី ជីនភីង កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាស«ជោគជ័យទាំងស្រុង» នៅក្នុងយុទ្ធនាការកំចាត់ភាពក្រីក្រ។លោកស៊ី បានធ្វើការប្រកាសដូច្នេះក្នុងពេលចូលរួមពិធីមួយដើម្បីកត់សំគាល់សមិទ្ធផលរបស់ចិននៅក្នុងការលុបបំបាត់ភាគក្រីក្រ និងចាប់ផ្តើមដើរតួជាគំរូ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular