​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងបរិស្ថានៈ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ លើកលែងទោស​អន្តរជាតិ ជា​របាយការណ៍​រិះគន់ ដើម្បី​បំផ្លាញ និង​បង្កប់​ដោយ​របៀបវារៈ នយោបាយ​ទុច្ចរិត ការពារ​អ្នក​បំពាន​ច្បាប់​