ត្រីខ្លាជាប្រភេទមច្ឆាដែលរស់នៅប្រទេសថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងកម្ពុជា