កន្ធាយ​អាស៊ី​ជា​អម្បូរ​សត្វ​ល្មូ​ន​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ដែន​ជម្រក​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​