​ដោយៈ បូកគោ / កំ​ពតៈ ក្រោយ​ក្រុមការងារ​ជំនាញ សុខាភិបាល យក​សំណាក​ពី ប្រជាពលរដ្ឋ ចំ​នួ ១៥ នាក់ រស់នៅ​ស្រុក​ឈូក ទៅ​វិភាគ ជា​លទ្ធផល គឺ​អវិជ្ជមាន​ទាំងអស់​។​