ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃចន្ទទី០១មីនាអំពី “ការកាត់ទោសប្រហារជីវិត” ប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសន្និសីទម្ចាស់
ជំនួយបានផ្តល់ថវិកាតិចជាងពាក់កណ្តាលដែលត្រូវការដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពអត់ឃ្លានដ៏វិនាសកម្ម។

អ.ស.បបានអំពាវនាវឱ្យមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៣,៨៥ ពាន់លានដុល្លារដើម្បីចំណាយសម្រាប់ជំនួយដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ ប៉ុន្តែថវិកាតែ ១,៧ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុង
សន្និសីទតាមវីដេអូ។