រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៤មីនា បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនេះអោយបានឆាប់តាមអាចធ្វើបាន។

រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៤មីនា បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនេះអោយបានឆាប់តាមអាចធ្វើបាន។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular