ក្រសួង​សាធារណៈ​ការពិភាក្សា​អំពី​តម្លៃ​លេខ​ចុះបញ្ជី​ពិសេស​ផ្ទាល់ខ្លួន