ក្រសួងទេសចរណ៍ កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច

តាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជំហានទី ឆ្នាំ២០១៦២០២០ ក្រសួងទេសចរណ៍បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC) អង្គការស្វីសខន់ថាក់ និងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងបានបណ្តុះបណ្តាលយុវជនយុវនារីលើជំនាញទេសចរណ៍និង  បដិសណ្ឋារកិច្ចក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួន

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular