អាជ្ញាធរ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​ស្នើសុំ​ឥណ្ឌា​អោយ​ប្រគល់​ខ្លួន​ប៉ូលិស​ជាច្រើន​នាក់ ដែល​បាន​ឆ្លង​ព្រំដែន​ទៅ​សុំ​ការ​ជ្រកកោន​នៅ​ឥណ្ឌា ដើម្បី​គេចវេះ​មិន​អនុវត្ត​បទបញ្ជា​យោធា​។ ប៉ូលិស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​សមាជិក​គ្រួសារ​របស់​គេ​ជាង​៤០​នាក់ បាន​ឆ្លង​ព្រំដែន​ចូល​ឥណ្ឌា​និង​សុំ​ការ​ជ្រកកោន​នៅ​ទី​នោះ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ។ជនជាតិ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​រាប់សិប​នាក់ក៏​កំពុង​រង់ចាំ​ត្រង់​ព្រំដែន​ជាប់​ឥណ្ឌា ដើម្បី​ឆ្លង​ព្រំដែន​ចូល​ទៅ​ឥណ្ឌា​ផងដែរ នៅពេល​សន្តិសុខ​ព្រំដែន​ឥណ្ឌា​បង្កើន​ការ​ល្បាត​​យាមកាម​មិនអោយ​មាន​ការឆ្លង​ព្រំដែន​។​

Mar 7, 2021

អាជ្ញាធរ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​ស្នើសុំ​ឥណ្ឌា​អោយ​ប្រគល់​ខ្លួន​ប៉ូលិស​ជាច្រើន​នាក់ ដែល​បាន​ឆ្លង​ព្រំដែន​ទៅ​សុំ​ការ​ជ្រកកោន​នៅ​ឥណ្ឌា ដើម្បី​គេចវេះ​មិន​អនុវត្ត​បទបញ្ជា​យោធា​។ ប៉ូលិស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​សមាជិក​គ្រួសារ​របស់​គេ​ជាង​៤០​នាក់ បាន​ឆ្លង​ព្រំដែន​ចូល​ឥណ្ឌា​និង​សុំ​ការ​ជ្រកកោន​នៅ​ទី​នោះ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មកនេះ។ជនជាតិ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​រាប់សិប​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ត្រង់​ព្រំដែន​ជាប់​ឥណ្ឌា ដើម្បី​ឆ្លង​ព្រំដែន​ចូល​ទៅ​ឥណ្ឌា​ផងដែរ នៅពេល​សន្តិសុខ​ព្រំដែន​ឥណ្ឌា​បង្កើន​ការ​ល្បាត​​យាមកាម​មិនអោយ​មាន​ការឆ្លង​ព្រំដែន​។​