ថៃបានបន្ថែមអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា៦៥នាក់បន្ថែម ក្នុងនេះ ៦០នាក់ឆ្លងនៅក្នុងស្រុក ។ចំនួននេះធ្វើអោយថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុសនេះសរុបឡើងដល់២៦.៣៧០នាក់ចាប់តាំង ពីដើមឆ្នាំមុនមក និង៨៥នាក់ស្លាប់។

ថៃបានបន្ថែមអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា៦៥នាក់បន្ថែម ក្នុងនេះ ៦០នាក់ឆ្លងនៅក្នុងស្រុក ។ចំនួននេះធ្វើអោយថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុសនេះសរុបឡើងដល់២៦.៣៧០នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមុនមក និង៨៥នាក់ស្លាប់។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular