នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ដ៏​ទូលំទូលាយ​មួយ​ដែល​ចាក់ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​៧​មីនា ព្រះអង្គម្ចាស់​ហារី និង​ព្រះ​នាង​មេហ្គា​ន​បាន​ពិភាក្សា​អំពី​រឿងរ៉ាវ​ក្នុង​រាជវាំង​ដ៏​ឈឺចាប់ ទាក់ទិន​នឹង​ពណ៌​សម្បុរ​បុត្រា​របស់​ពួក​ទ្រង់ ការបាត់បង់​ការការពា​រ​ពី​រាជវង្ស និង​សម្ពាធ​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​រហូតដល់​ថ្នាក់​ទ្រង់​មាន​បំណង​ធ្វើអត្តឃាត​។​

នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ដ៏​ទូលំទូលាយ​មួយ​ដែល​ចាក់ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​៧​មីនា ព្រះអង្គម្ចាស់​ហារី និង​ព្រះ​នាង​មេហ្គា​ន​បាន​ពិភាក្សា​អំពី​រឿងរ៉ាវ​ក្នុង​រាជវាំង​ដ៏​ឈឺចាប់ ទាក់ទិន​នឹង​ពណ៌​សម្បុរ​បុត្រា​របស់​ពួក​ទ្រង់ ការបាត់បង់​ការការពា​រ​ពី​រាជវង្ស និង​សម្ពាធ​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​រហូតដល់​ថ្នាក់​ទ្រង់​មាន​បំណង​ធ្វើអត្តឃាត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular