អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ និយាយថា ពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាថៃវ័យក្មេងៗ ត្រូវបានសមាសភាពខាងក្រៅញ៉ាំងទឹកចិត្តនិងអាចរុញសភាពការណ៍ដល់ទៅដល់មាត់ច្រាំងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិល

អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ និយាយថា ពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាថៃវ័យក្មេងៗ ត្រូវបានសមាសភាពខាងក្រៅញ៉ាំងទឹកចិត្តនិងអាចរុញសភាពការណ៍ដល់ទៅដល់មាត់ច្រាំងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិល

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular