រដូវប្រាំង​ពេញលេញ​ចូល​មកដល់​ជាមួយ​ភ្លៀង​កក់ខែ​ដោយ​អន្លើ​