សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវ​ទឹក ចេញពី​កម្ពុជា កើន​ថ្លៃ​ពី ៣ ទៅ ៥ ដង ខណៈ​តាម​ផ្លូវគោក រក្សា​តម្លៃ​ដដែល