ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃកន្លងមកនេះ (ថ្ងៃទី៨,៩និង១០ មីនា)ឆ្នាំ២០២១  មានពលករខ្មែរជិតពាក់កណ្តាល ឬជាង២.០០០ នាក់ បានចាកចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនានានិងមួយភាគតូច ក៏មានពលករមកត្រង់ពីប្រទេសថៃ(ដោយមិនបាច់ចូលមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅខេត្តខាងមុខ)  គឺពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅខេត្តសាមីដែលជាលំនៅឋានរបស់បងប្អូនពលករ ៕