សម្តេចតេជោហ៊ុសែន ៈការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនក្នុងករណីមានអ្នកស្លាប់ គឺជាការគោរពនិងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើង៕