គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០ ការប្រើប្រាស់​សេវា អ៊ី​ន​ធឺ​ណិ​ត (Internet) នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា​សរុប​ចំនួន​ប្រមាណ ១៥,៥​លាន​នាក់ ប្រៀបធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៩ មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​១២,៥​លាន​នាក់​។​