អ្នក​វិនិយោគិន​អាមេរិក​ទីមួយ​ដែល​មក​ជាន់​កម្ពុជា​បាត់បង់​ជីវិត